PRIVACY BELEID

EN ALGEMENE INFORMATIE

 1. Het Privacybeleid beschrijft de omgang met persoonsgegevens van Gebruikers van de website www.helloshopware.nl (de "Website") en van Deelnemers en Sprekers van de Hello Shopware NL Conferentie ("Conferentie").
 2. De beheerder van de via de Website verzamelde persoonsgegevens is ShopWorks, statutair gevestigd te Nijverheidsweg 16a3534AM Utrecht, e-mail: info@shopworks.nl("Beheerder").
 3. Het privacybeleid bevat informatie over de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies op de Website van de Beheerder.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) ("RODO"). 
 5. Iedereen die de Website gebruikt, is een Gebruiker van de Website. 
 6. Contact met de verantwoordelijke voor de verwerking is mogelijk via het e-mailadres: info@shopworks.nl.

II PERSOONSGEGEVENS VAN DE DEELNEMER EN DE SPREKER

 1. De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers die zijn verzameld via: 
 2.  het registratieformulier, dat te vinden is op de volgende URL: https://www.eventbrite.com/e/tickets-hello-shopware-nl-411109729267 gebruikt om zich als Deelnemer voor de Conferentie in te schrijven en
 3. het elektronische formulier voor de registratie van sprekers ("Call for Papers") dat op de website beschikbaar is.
 4. De Beheerder verwerkt de volgende persoonsgegevens van Gebruikers die Conferentiedeelnemers zijn: naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), bedrijfsnaam en functie. Het verstrekken van bovengenoemde gegevens geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst met de beheerder voor deelname aan de Conferentie en de uitvoering daarvan. In het geval van Deelnemers die door een andere Gebruiker zijn ingeschreven, verzamelt en verwerkt de Beheerder bovendien de volgende persoonsgegevens van de Dienstgebruiker die via het inschrijvingsformulier voor de Conferentie zijn verstrekt: naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 5. Persoonsgegevens van Gebruikers worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met de afhandeling van deelname aan de Conferentie, in het kader van de uitvoering door de Administrateur van het contract voor deelname aan de Conferentie, op basis van artikel 6, lid 1, onder b) RODO. Persoonsgegevens van een deelnemer, ingeschreven door een andere Gebruiker, worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met de afhandeling van de deelname aan de Conferentie, op basis van de toestemming van de deelnemers - artikel 6, lid 1, onder a), RODO.
 6. De Beheerder verzamelt en verwerkt de volgende gegevens van Gebruikers die zich aanmelden om als Spreker aan de Conferentie deel te nemen: naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, verkort curriculum vitae (bio), titel van de lezing, samenvatting, duur, taal van de toespraak, foto. De Beheerder verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers die zich hebben aangemeld om als Spreker aan de Conferentie deel te nemen, voor de doeleinden die verband houden met de beoordeling van de ingediende aanmeldingen en de selectie van de Sprekers, alsmede voor de doeleinden die verband houden met de deelname van de Spreker aan de Conferentie. De toestemming wordt gegeven door het betreffende vakje in het aanvraagformulier voor de sprekers aan te kruisen en is geheel vrijwillig, hoewel het een voorwaarde is voor de aanvraag om als spreker aan de conferentie deel te nemen (de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming - artikel 6, lid 1, onder a), RODO). De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de evaluatie van de lezingen door de Organisator.
 7. Tijdens de Conferentie kunnen foto- en videosessies worden gehouden, en derhalve kan de Administrateur het beeld van Deelnemers en Sprekers verwerken op basis van de toestemming van artikel 6, lid 1, onder a), RODO.
 8. Bij het invullen van het registratieformulier zijn de volgende gegevens voor een btw-factuur noodzakelijk: bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, TIN (facultatief) voor de uitreiking van de factuur. Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de uitreiking van een factuur op grond van artikel 6, lid 1, onder f), RODO.
 9. Indien de gebruiker daarvoor toestemming geeft, kunnen zijn persoonsgegevens zoals naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie worden verwerkt voor marketing- en promotiedoeleinden in verband met het aanbod van de Conference Partners op grond van artikel 6, lid 1, onder a), RODO. Het verlenen van deze toestemming is geheel vrijwillig en vormt geen voorwaarde voor inschrijving voor de conferentie. Daarentegen kan de beheerder deze gegevens rechtstreeks verwerken voor marketingdoeleinden op grond van artikel 6, lid 1, sub f, RODO.
 10. Na de uitvoering van het contract voor deelname aan de Conferentie zal de grondslag voor de verwerking van gegevens, binnen de in het onderstaande lid uiteengezette grenzen, het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn (artikel 6, lid 1, onder f), RODO), dat tot uiting komt in het nastreven van de rechtszekerheid van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 11. De persoonsgegevens van deelnemers en sprekers kunnen worden onderworpen aan profilering voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Deze gegevens zullen echter niet door de beheerder worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

III GEBRUIKERSGEGEVENS

De Beheerder kan informatie verzamelen over de manier waarop u de Website bezoekt en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van de computer van de Gebruiker (bijv. IP-adres), het browsertype, de browserversie, de pagina's van onze Dienst die de Gebruiker bezoekt, de tijd en datum van het bezoek, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

IV TRACEERGEGEVENS EN COOKIES

 1. De Beheerder gebruikt technologieën, zoals cookies, om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken teneinde de inhoud van advertenties die op andere sites worden getoond te personaliseren en het verkeer op de Website te analyseren. Cookies stellen de Beheerder in staat om beter te begrijpen hoe de Gebruiker met de Website omgaat. Op die manier kan de indeling ervan beter worden georganiseerd. Zij verzamelen ook informatie over hoe de gebruiker de Website gebruikt, van welke pagina hij komt, het aantal bezoeken en de duur van het bezoek aan elke pagina. Cookies worden ook gebruikt om de personalisering van reclameboodschappen door de Beheerder en zijn partners te verbeteren. De cookies van de Website worden automatisch opgeslagen op de apparaten van de Gebruiker, indien de browserinstellingen van de Gebruiker dit toestaan. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de "geldigheidsperiode" en een individueel willekeurig nummer dat de cookie identificeert. De informatie in cookies kan worden gecombineerd met andere door de gebruiker verstrekte gegevens, waaronder het door de gebruiker verstrekte e-mailadres. De Gebruiker kan cookies uitschakelen in zijn browserinstellingen. Indien hij/zij van deze optie gebruik maakt, zal navigatie op de Website mogelijk zijn, maar de werking van bepaalde functies van de Website kan beperkt zijn. Het gebruik van de Website zonder cookies in de browserinstellingen uit te schakelen, wordt door de Beheerder opgevat als instemming van de Gebruiker met het gebruik van cookies.

 1. Voorbeelden van de cookies die wij gebruiken:
 1. Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om de Website te laten werken.
 2. Voorkeur Cookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 3. Veiligheidskoekjes. Wij gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

V RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

 1. De gebruiker heeft de volgende rechten: 
 1. het recht van toegang tot de gegevens, met inbegrip van het verkrijgen van een kopie van de gegevens, 
 2. het recht om rectificatie van gegevens te vragen, 
 3. het recht op het wissen van gegevens (in bepaalde situaties), 
 4. Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de bescherming van persoonsgegevens, 
 5. Het recht om gegevensverwerking te beperken, 
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens met het oog op direct marketing en profilering, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op basis van een rechtmatig belang wegens een bijzondere situatie. 
 1. Voor zover uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of in het kader van de verleende dienst (de gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van de dienst), kunt u bovendien de volgende rechten uitoefenen: info@shopworks.nl.
 1. Het recht om toestemming in te trekken, voor zover zij op die basis worden verwerkt. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die vóór de intrekking is verleend, 
 2. het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om de persoonsgegevens van de gebruiker in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. De gebruiker kan deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke toezenden. 
 1. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, dient de Gebruiker contact op te nemen met de Beheerder op:

VI VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 1. De persoonsgegevens worden door de Beheerder beschermd door middel van de nodige technische en organisatorische maatregelen om verlies, vernietiging en beschadiging daarvan en onwettige verwerking te voorkomen. 
 2. Persoonsgegevens worden met de nodige zorgvuldigheid verzameld en afdoende beschermd tegen ongeoorloofde toegang. 
 3. In het kader van de uitvoering van ons privacybeleid zien wij erop toe dat persoonsgegevens correct en rechtmatig worden verwerkt, alleen voor de gespecificeerde doeleinden worden verkregen en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden, niet langer dan noodzakelijk beveiligd worden opgeslagen en worden verwerkt in overeenstemming met de rechten van de betrokkenen, met inbegrip van het recht op voorbehoud van toegang. 
 4. De Site voert de functies uit van het verkrijgen van informatie over Gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren: a) Door middel van vrijwillig verstrekte informatie. b) Door het opslaan van cookies (zogenaamde "cookies") op eindapparatuur.

VII BEWARINGSTERMIJN VAN GEGEVENS

 1. De duur van de verwerking van de persoonsgegevens van de dienstgebruiker hangt af van het doel waarvoor de verwerking wordt verricht: 
 1. met betrekking tot de door de beheerder verleende diensten in verband met de deelname van de gebruiker aan de conferentie als deelnemer of spreker, worden de gegevens verwerkt gedurende de periode waarin deze diensten worden verleend en na de beëindiging ervan, echter uitsluitend indien deze verwerking is toegestaan of vereist is onder het toepasselijke recht, bijvoorbeeld verwerking voor statistische of factureringsdoeleinden of met het oog op het instellen van vorderingen. in welk geval de gegevens slechts zullen worden verwerkt gedurende de periode die voor die doeleinden noodzakelijk is, 
 2. Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op direct marketing van producten of diensten, met inbegrip van het verzenden van nieuwsbrieven, het opslaan van gegevens in cookies, worden verwerkt totdat de gebruiker zijn toestemming om voor dit doel te worden verwerkt intrekt of het doel van de verwerking verstrijkt.

VIII ONTVANGERS VAN GEGEVENS

 1. De ontvangers van de persoonsgegevens van de Gebruiker zijn werknemers en medewerkers van de Beheerder. Ontvangers van deze gegevens kunnen ook entiteiten zijn die diensten aan de Beheerder verlenen in het kader van de organisatie van de Conferentie of de Beheerder bijstaan met marketingdoeleinden. De door de Beheerder verzamelde persoonsgegevens zijn toegankelijk voor onder meer de entiteit die het Platform exploiteert via welke de inschrijving voor de Conferentie plaatsvindt (het Platform wordt aangeboden als onderdeel van de Eventbrite website). 
 2. Indien de gebruiker instemt met de verwerking van persoonsgegevens door Conference Partners, heeft de gebruiker ook het recht om de hierboven vermelde persoonsgegevens te verwerken.
 3. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan entiteiten die op grond van het toepasselijke recht gerechtigd zijn dergelijke gegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsautoriteiten in geval van een verzoek van de autoriteit op basis van een passende rechtsgrondslag (bijvoorbeeld ten behoeve van een aanhangige strafrechtelijke procedure). 
 4. De persoonsgegevens van de Gebruiker die in bepaalde cookies zijn opgeslagen, kunnen worden geraadpleegd door entiteiten waarvan wij de technologie gebruiken (bv. Google), of door entiteiten waarvan plug-ins op de website zijn opgenomen, met name socialemediawebsites (met toestemming van de Gebruiker).

IX DIENSTVERLENERS

Wij kunnen bedrijven en derden in dienst nemen om de levering van onze Diensten te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), om de Diensten namens ons te leveren, om diensten te verlenen die verband houden met de Diensten of om ons te helpen bij het analyseren van het gebruik van onze Diensten. Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

Analytics

Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om het gebruik van onze diensten te monitoren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het verkeer op websites bijhoudt en daarover rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Website te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het delen van hun activiteiten op de Google Analytics-dienst door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt over de activiteit van Gebruikers op de Dienst.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de website van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Informatie over hoe Google gegevens gebruikt van sites en apps die de diensten gebruiken, vindt u hier: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Gedrags remarketing

ShopWorks maakt gebruik van remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om te informeren, te optimaliseren en advertenties weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Dienst.

Google Advertenties

De remarketingdienst van Google Ads wordt aangeboden door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en Google Display Network-advertenties aanpassen door de pagina met Google Ads-instellingen te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on geeft bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden verzameld en gebruikt.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de website van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Facebook

De remarketingdienst van Facebook wordt aangeboden door Facebook Inc.

U kunt meer te weten komen over op interesses gebaseerde reclame van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook houdt zich aan de zelfreguleringsbeginselen voor online reclame op basis van surfgedrag, die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of afmelden via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Meer informatie over de privacypraktijken van Facebook is te vinden op de website over het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt.

Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op personen onder de leeftijd van 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te hebben gecontroleerd, zullen wij stappen ondernemen om deze informatie van onze servers te verwijderen.

CONTACT

Neem contact met ons op over alle aangelegenheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of het gebruik van cookies/pixels: info@shopworks.nl

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Het kan nodig zijn wijzigingen aan te brengen in ons Privacybeleid. Als er een wijziging is in het Privacybeleid, zullen wij u dat laten weten.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 september 2022.